Algemene voorwaarden

Right arrow

Algemene voorwaarden Blij met U

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Blij met U en op alle aan Blij met U verstrekte opdrachten inclusief gewijzigde of aanvullende opdrachten. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van directie, werknemers en ingeschakelde derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Dienstverlening
Blij met U biedt gezelschap, begeleiding en praktische ondersteuning voor eenieder. Onderhoud in en rondom het huis behoort ook tot de mogelijkheden. We leveren geen huishoudelijke hulp of verzorging/verpleging.

Uitvoering
Blij met U voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Blij met U zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Door het verstekken van de opdracht, het aangaan van een overeenkomst met Blij met U, wordt toestemming verstrekt voor het verwerken van de verkregen persoonsgegevens. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de rechten uit een opdracht over te dragen aan derden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door Blij met U.

Werkgebied
Blij met U is actief in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Empel, Engelen. Buiten dit gebied kan ook wanneer het gaat om meerdere, aaneengesloten uren. We berekenen dan € 0,30 per kilometer.

Opdracht door derden
Niet alleen een cliënt zelf maar ook een partner, kind, familielid, vriend of mantelzorger kan opdrachtgever zijn. Wanneer een derde persoon opdrachtgever is, verwachten we wel dat er overleg is met de betrokken cliënt zelf.

Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer een uur en is bedoeld om te kijken of het ‘klikt’ en om te horen wat de wensen van de cliënt zijn. Dit gesprek is gratis.

Tarieven
Het tarief bedraagt € 36,- per uur. Er wordt altijd minimaal een uur berekend, daarna wordt afgerond op halve uren. De reistijd van en naar de woning van de cliënt (binnen het werkgebied) wordt niet meegerekend. De dagprijs (8 uren) bedraagt € 180,-. Een halve dag (4 uren) bedraagt € 90,-. Wilt U vaker gebruik maken van onze diensten dan is een strippenkaart wellicht handig, deze kost € 295,- voor 10 uren. Alle genoemde tarieven zijn incl. 21% BTW. Kilometervergoeding wordt overigens alléén berekend bij uitstapjes buiten het werkgebied (€ 0,30 per kilometer).

Vervoerskosten
Bij bezoek aan huis binnen het werkgebied worden geen reiskosten berekend, we willen de rekening graag zo eenvoudig mogelijk houden. Dit geldt ook voor uitstapjes binnen dit gebied. Indien het vervoer meer dan 100 km bedraagt dan wordt er vooraf met U een afspraak gemaakt over de autokosten. Bij uitstapjes worden kilometerkosten, entreegelden, parkeergeld, consumpties of maaltijden apart berekend en op de rekening gespecificeerd.

Vervoer
In de regel maakt Blij met U gebruik van een eigen auto die is verzekerd, inclusief inzittendenverzekering. Wordt de auto van de cliënt gebruikt dan dient ook deze goed verzekerd te zijn, inclusief inzittendenverzekering.

Betaling
Aan het eind van de maand ontvangt de cliënt of de opdrachtgever een gespecificeerde rekening. Hierop staat duidelijk vermeld op welke dagen en uren diensten zijn geleverd. Bij verschil van mening heeft de cliënt gelijk. Het gaat ons om een prettig contact en niet om een bindend contract.

Annulering door cliënt
De cliënt houdt altijd de regie in handen en mag op ieder moment en zonder opgave van reden een afspraak afzeggen (*). Er worden geen kosten in rekening gebracht, behalve wanneer er reserverings-/annuleringskosten zijn verschuldigd aan derden (theater, concertzaal, etc).
(*) Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd zijn wij genoodzaakt om 75% van de kosten in rekening te brengen.

Annulering door Blij met U
Bij ziekte of een onverwachte persoonlijke situatie kan ook Blij met U een afspraak afzeggen. We maken dan een nieuwe afspraak of we zorgen voor vervanging – uiteraard in goed overleg.

Vertrouwelijkheid
Met informatie van en over de cliënt wordt vertrouwelijk omgegaan. Ook de diensten zelf worden zo discreet mogelijk verleend. We komen dus niet met de bedrijfsnaam opzichtig op de auto bij u voor de deur parkeren. Wanneer er foto’s worden gemaakt van bijvoorbeeld een uitstapje, worden die niet zonder uw toestemming gebruikt voor publicatie.

Aansprakelijkheid
Blij met U kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke bezittingen, voor schade of voor enig letsel tijdens de verleende diensten. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die we namens de cliënt hebben ingehuurd. Bij diefstal wordt er altijd aangifte bij de politie gedaan.

Persoonsgebonden budget
Het persoonsgebonden budget (PGB) wordt door de cliënt zelf aangevraagd. Blij met U denkt met u mee en helpt u graag met het aanvragen van PGB. Blij met U draagt hier geen verantwoordelijkheid voor ondanks dat medewerkers van Blij met U eventueel behulpzaam zijn met het aanvragen hiervan. Blij met U is niet aansprakelijk voor het al dan niet toewijzen van een PGB aan cliënt.

Blij met U medewerkers
Het is niet toegestaan om cadeaus of geld aan te nemen van de cliënt, ook mag de cliënt hem geen erfenis of legaat nalaten. Het is voor de cliënt niet toegestaan om afspraken buiten Blij met U met de medewerker te maken. Alle afspraken met medewerkers verlopen via Blij met U.

Beroepscode, Bescherming Privacy en Persoonsgegevens
Blij met U hanteert bij de dienstverlening de toepasselijke beroepscodes en wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en bescherming persoonsgegevens. Zonder toestemming van de cliënt stelt Blij met U geen persoonsgegevens ter beschikking aan anderen; behalve wanneer er een wettelijke verplichting of een beroepsverplichting dat zou vragen. De cliënt stemt er mee in dat Blij met U de cliënt gegevens verzamelt en elektronisch vastlegt en verwerkt in een dossier. Op alle (persoons)gegevens die wij verzamelen is ons privacy beleid van toepassing.

AVG Status Blij met U

Benieuwd naar welke stappen Blij met U heeft gezet om te voldoen aan de AVG wetgeving? Deze informatie vind je op onze AVG status pagina.